รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบออนไลน์ (รอบที่ 3)

จบลงไปแล้วสำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่ 3 สำหรับการสอบครั้งนี้ มีผู้สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าสอบที่ม.เกษตรศาสตร์ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 จำนวน 38 คน (ได้คะแนนอย่างน้อย 150 คะแนน) ตามรายชื่อด้านล่างถัดไป

สำหรับกำหนดการของการทดสอบในวันที่ 17 ธ.ค. จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้ (การทดสอบจะมีในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายจะเป็นการมอบประกาศนียบัตร) จะมีการส่งฟอร์มสอบถามการเข้าร่วมทดสอบและขอหนังสือขออนุญาตจากโรงเรียน

สำหรับโจทย์ทดสอบทั้งหมด สามารถฝึกเข้าทำได้ที่เกรดเดอร์แล้ว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3)
นายกรกฎ สุภัคชูกุล
นายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์
นายกรดนัย อริยเดชวณิช
นายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ
นายจิรา กุลจิราพงษ์
นายจีรพัทธ์ สวนทอง
นายชนวีร์ จันทรักษา
นางสาวชลิภา​ เขมวัฒน์เดชา
นายชัยนันท์ จีระศิริ
นายไชยพัฒน์ เต่งภู่
นายณฐกร วรรณบวร
เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์
เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น
นายณัฐภัทร จิตต์ถาวร
นายตฤณภัท ภัทรพฤทธิ์ธาดา
นายธนกฤต แก้วจันทร์
นายธนกฤต สุนทรเวชพงษ์
นายธนากร โถรัตน์
เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ
นายนิธิกร เปลี่ยนโมฬี
เด็กชายนิพพิชฌน์ ดีจักรวาล
นายปาณัสม์ จังตระกูล
นายพรพิพัฒน์ สุรโชคสิริพร
นางสาวพลอยชม ตรีคุณประภา
นางสาวพิชชาภา จุณณทัศน์
นางสาวแพตรี ดำคลองตัน
นายภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล
นายภัทรกฤช สิริกันตโชติ
นายรังสิมันตุ์ จีรบรรเจิดชัย
นายรัฐนันท์ พิมพ์โพธิ์
นายศังสิต จันดี
นายศุภกร ปัญญาโสดาบัน
นายสิงหา หวันสะแหละ
นางสาวสินินันท์ วิริยะกุลนันท์
นายสิรวิชญ์ ยกย่อง
นายสุวัฒน์ ธีวสุคูณเมธี
เด็กชายสุวิจักขณ์ อ่วมขยัน
เด็กชายอคิระ ซาคาชิตะ วรเศวต

Leave a Reply

Your email address will not be published.