ตัวอย่างแบบทดสอบ

ด้านล่างเป็นตัวอย่างโจทย์ที่มีระดับความยากไม่เกินระดับกลาง

ด้านล่างเป็นข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ รอบที่ 1

ด้านล่างเป็นข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ รอบที่ 2

จะมีโจทย์ทดสอบเพิ่มเติมที่ระดับความยากอื่น ๆ เร็ว ๆ นี้