รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบออนไลน์ (รอบที่ 1)

จบลงไปแล้วสำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 สำหรับการสอบครั้งนี้ มีผู้สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าสอบที่ม.เกษตรศาสตร์ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 จำนวน 51 คน (ได้คะแนนอย่างน้อย 150 คะแนน) ตามรายชื่อด้านล่างถัดไป

สำหรับผู้ยังไม่ผ่านการทดสอบคัดเลือก สามารถสอบได้อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 16 พ.ย. และ 26 พ.ย. เวลา 20:30 – 22:30 สำหรับผู้ที่ผ่านแล้ว สามารถเข้าสอบเพื่อเป็นการซ้อมได้เช่นกัน

สำหรับกำหนดการของการทดสอบในวันที่ 17 ธ.ค. จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://ku01.org/apply-and-try/

เมื่อสมัครแล้ว จะได้รับรหัสผ่านสามารถเข้าทำแบบฝึกหัดได้ทันที

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1)
นายกรกฤต ต้นพงษ์พันธ์ุ
นายกฤติน ตระกูลจินดารัตน์
นายกัญจน์นวิชย์
นายคณพศ กาญจนสินิทธ์
นายจีรภัทร สุภาพินิจ
เด็กชายชร วาณิชยชลกิจ
นายชวิน ไชยสงคราม
นายณฐวรรธน์ ภุมรินทร์
เด็กชายณฐวัฒน์ ยังยิ้ม
นายณภัทรชนนม์ นามสนธิ์
นางสาวณวินดา นามสนธิ์
นายณัฐนันท์ จึงธนศิริกูล
นายทรงพล มณีโชติ
นายทักษ์ดนัย พรหมขจร
นางสาวเทียนกมล ทองคง
เด็กชายธนกร อวัสดาพร
นายธาวิน เต็งอำนวย
นายธีร์ ครุพงศ์
นายนวพล ตันประเสริฐ
นายนัทฉัตรก์ เตชาชาญ
นายบุลกิจ บุญมั่น
นายบูรพา ธนทวีรัตน์
นายปภังกร อภิญญานนท์
นายปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์
นายปัณณทัต จิรธนานันท์
นายปัณณวิชญ์ ตัณฑวิเชียร
เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล
นางสาวปาริฉัตร แซ่อุ้ย
นายปีระกา พวงทอง
นายพงศกร แก้วใจดี
นายพชร ศุกระศร
นายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ
นางสาวพิมพ์ตะวัน เนตรใส
นายพีรณัฐ แวดล้อม
นายภัทรธร มหัตกีรติ
นายภาณุพงษ์ สภานนท์
เด็กชายภูดิท พึ่งกลั่น
นายภูริช ภัทรประดิษฐ
เด็กชายภูริณัฐ ทองสว่าง
นางสาวมัธยา หุ่นศรีสกุล
นางสาวลลิตนภัส ปะสะสุข
นายวรนัยน์ นางาซาวา
นายวีรวัฒน์ วงค์มานิตย์
นายศรวัสย์ ศรีสาคร
เด็กชายศิวัช จารุรัชตพันธ์
นายสิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์
นายสุขุม เดชา
นายสุภเวช เสพศิริสุข
นายสุวิจักขณ์ อัครจิตตานนท์
นายหัฏฐกร หัตถการ
นางสาวอติภัทร บูรณวัฒนาโชค

Leave a Reply

Your email address will not be published.