เนื้อหาที่วัดผล

ในการสอบข้อสอบจะประกอบด้วยโจทย์ที่มีความยากง่ายหลายระดับ ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องทำได้เต็มทุกข้อ นักเรียนสามารถเลือกเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ หรือภาษา Python เนื้อหาที่วัดผลผ่านทางการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมมีดังนี้

 • ทักษะการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาทั่วไป
  • การอ่านข้อมูลนำเข้าและการแสดงข้อมูลส่งออกเบื้องต้น
  • การคำนวณเชิงคณิตศาสตร์ทั่วไป
  • การเขียนเงื่อนไขและการทำซ้ำ
  • โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเก็บข้อมูลแบบรายการ เช่น อาร์เรย์ หรือลิสต์
  • ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น
 • ทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาระดับสูง (จะมีโจทย์ระดับนี้ไม่เกิน 40% ของโจทย์ทั้งหมด)
  • ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟพื้นฐาน
  • เทคนิคในการแก้ปัญหาขั้นสูง เช่น การแก้ปัญหาเชิงละโมบ (greedy algorithms) การแก้ปัญหาด้วยเทคนิคการโปรแกรมเชิงพลวัติ (dynamic programming)