รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบออนไลน์ (รอบที่ 3)

จบลงไปแล้วสำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่ 3 สำหรับการสอบครั้งนี้ มีผู้สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าสอบที่ม.เกษตรศาสตร์ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 จำนวน 38 คน (ได้คะแนนอย่างน้อย 150 คะแนน) ตามรายชื่อด้านล่างถัดไป

สำหรับกำหนดการของการทดสอบในวันที่ 17 ธ.ค. จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้ (การทดสอบจะมีในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายจะเป็นการมอบประกาศนียบัตร) จะมีการส่งฟอร์มสอบถามการเข้าร่วมทดสอบและขอหนังสือขออนุญาตจากโรงเรียน

สำหรับโจทย์ทดสอบทั้งหมด สามารถฝึกเข้าทำได้ที่เกรดเดอร์แล้ว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3)
นายกรกฎ สุภัคชูกุล
นายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์
นายกรดนัย อริยเดชวณิช
นายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ
นายจิรา กุลจิราพงษ์
นายจีรพัทธ์ สวนทอง
นายชนวีร์ จันทรักษา
นางสาวชลิภา​ เขมวัฒน์เดชา
นายชัยนันท์ จีระศิริ
นายไชยพัฒน์ เต่งภู่
นายณฐกร วรรณบวร
เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์
เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น
นายณัฐภัทร จิตต์ถาวร
นายตฤณภัท ภัทรพฤทธิ์ธาดา
นายธนกฤต แก้วจันทร์
นายธนกฤต สุนทรเวชพงษ์
นายธนากร โถรัตน์
เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ
นายนิธิกร เปลี่ยนโมฬี
เด็กชายนิพพิชฌน์ ดีจักรวาล
นายปาณัสม์ จังตระกูล
นายพรพิพัฒน์ สุรโชคสิริพร
นางสาวพลอยชม ตรีคุณประภา
นางสาวพิชชาภา จุณณทัศน์
นางสาวแพตรี ดำคลองตัน
นายภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล
นายภัทรกฤช สิริกันตโชติ
นายรังสิมันตุ์ จีรบรรเจิดชัย
นายรัฐนันท์ พิมพ์โพธิ์
นายศังสิต จันดี
นายศุภกร ปัญญาโสดาบัน
นายสิงหา หวันสะแหละ
นางสาวสินินันท์ วิริยะกุลนันท์
นายสิรวิชญ์ ยกย่อง
นายสุวัฒน์ ธีวสุคูณเมธี
เด็กชายสุวิจักขณ์ อ่วมขยัน
เด็กชายอคิระ ซาคาชิตะ วรเศวต

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบออนไลน์ (รอบที่ 2)

จบลงไปแล้วสำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 สำหรับการสอบครั้งนี้ มีผู้สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าสอบที่ม.เกษตรศาสตร์ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 จำนวน 54 คน (ได้คะแนนอย่างน้อย 180 คะแนน) 45 คน (ได้คะแนนอย่างน้อย 200 คะแนน) ตามรายชื่อด้านล่างถัดไป

ในการสอบรอบนี้ โจทย์ข้อเพนกวินมีปัญหาระบุขอบเขตข้อมูลนำเข้าผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยอย่างที่สุดมา ณ ที่นี้

สำหรับผู้ยังไม่ผ่านการทดสอบคัดเลือก สามารถสอบได้อีก 1 ครั้ง ในวันที่ 26 พ.ย. เวลา 20:30 – 22:30 สำหรับผู้ที่ผ่านแล้ว สามารถเข้าสอบเพื่อเป็นการซ้อมได้เช่นกัน

สำหรับกำหนดการของการทดสอบในวันที่ 17 ธ.ค. จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://ku01.org/apply-and-try/

เมื่อสมัครแล้ว จะได้รับรหัสผ่านสามารถเข้าทำแบบฝึกหัดได้ทันที

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2)
เด็กชายกรินทร์ นนท์เดชกูล
นายกฤษฎา ลิ้มศรีประพันธ์
เด็กชายกวิณ เหลืองนฤมิตชัย
นายกวิน เสียงสุวรรณ
นายกันณพงศ์ วังกระแสร์
นายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย
นายจิรวัฒน์ พรานนท์สถิตย์
นางสาวเจนตา วงศ์เลิศสกุล
นายชนกันต์ ทองรอง
นายชนกันต์ วงษ์นิ่ม
นายชัยณัฏฐ์ ลิ้มชุณหนุกูล
นายชิติพัฒน์ ภู่ทอง
นายชิติพัทธ์ ชัยมงคล
นายฐิติภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นายณัช กอตระกูลสิน
นายณัชภัค อภิวงศ์
นายณัฐดนัย หิรัณย์สิริกุล
นางสาวณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ
เด็กหญิงณิชนันทน์
นายตะวัน จิตรุ่งเรืองนิจ
นายธนพัฒน์ แช่มเทศ
นายธนาพล โพพิศ
นายธรรศ ตั้งพิรุฬห์
นายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์
เด็กชายธันวา ภู่โทสนธิ์
นายธิติทรรศน์ เทียนกระจ่าง
นางสาวธิษณาพัชญ์ อุมา
เด็กชายธีธัช จันทน์เสนะ
นายนรภัทร ศรีปรางค์
นายนิธิ ภาณุทัต
นายนิธิศรัฎฐ์ พุฒิภาพงศ์
นายบุณวรัตถ์ ประสารพันธุ์
นายปกร ตันติวุฒิภัทร
นายปกรณ์ พงษ์คุณากร
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ แสงอุไรพร
นายปณัฐ สุวรรณสิงห์
นายป้อมบุญ ป้อมบุญมี
นายพชร ลิ่มไตรรัตน์
นายพสิษฐ์ คำเสนา
นางสาวพัชรกันย์ อิสสระยางกูล
นายพิพัฒพงศ์ ชูช่วย
นายพีรกร ตรีจักรขจร
เด็กชายพีรวัส ไชยมั่นคง
นายพีรวิชญ์ องค์น้ำทิพย์
นายพีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์
นายลัญฉกร ตั้งศรีไพโรจน์
เด็กชายวรภณ ตัณฑุลเวศม์
นางสาววีริสรา พันธ์วิริยะภากร
นายสิรภพ สุขคง
นายสุวภัทร สำรวจเบญจกุล
เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล
นายอภิสัณห์ จงเพิ่มวัฒนะผล
นายอรุชา เขมทโรนนท์
นายอสิวิช ชัฎอนันต์

หมายเหตุ: มีการปรับคะแนนและเรียกผู้ผ่านเข้ารอบเพิ่มเติมเนื่องจากข้อสอบข้อเพนกวินมีปัญหา [อ่านเพิ่มเติม]

ปัญหาในโจทย์ข้อเพนกวิน

ในการสอบรอบออนไลน์ รอบที่ 2 ข้อสอบข้อเพนกวินมีความผิดพลาดในการระบุขอบเขตข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกของโจทย์ระบุว่า N <= 300 แต่ในส่วนระบุข้อมูลนำเข้าเขียนว่า N <= 30

จากการตรวจสอบ มีผู้เข้าการทดสอบได้รับผลกระทบจากปัญหานี้จำนวน 28 คน ในจำนวนนี้มี 17 คน สามารถแก้ไขจนส่งได้คะแนนเต็มได้ แต่ก็เสียเวลาในการทำข้อสอบข้ออื่น อีก 5 คนไม่ได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนเต็ม และมี 4 คนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในข้อสอบนี้

ทางทีมงานได้พิจารณาแล้ว จึงมีการปรับเกณฑ์ในการเรียกผู้สมัครเข้ารอบเพิ่มเติมเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าว แต่ก็คงไม่สามารถแก้ความผิดพลาดนี้ได้หมด ทางทีมงานขออภัยอย่างที่สุดมา ณ ที่นี้

รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ
นายกวิน เสียงสุวรรณ
นายจีรภัทร สุภาพินิจ
นายเจตนิพัทธ์ วิจิตนิติ
นายชวิน ไชยสงคราม
นายชิติพัทธ์ ชัยมงคล
นายณฐกร วรรณบวร
นายณัช กอตระกูลสิน
นายณัชภัค อภิวงศ์
นางสาวณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ
เด็กหญิงณิชนันทน์
นายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์
นายธิติทรรศน์ เทียนกระจ่าง
นางสาวนภาดา ประสงค์
นายนิธิ ภาณุทัต
นางสาวปณิดา ร่ำเรียนกิจ
นายปพนธนัย อุ่นโสภา
เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล
นายปิยังกูร ล้อประเสริฐกุล
เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ
นายพาทิศ ไม้ประเสริฐ
นายภาณุพงษ์ สภานนท์
เด็กชายภูริณัฐ ทองสว่าง
นายรณกร เมืองแก่น
นายศรวัสย์ ศรีสาคร
นายศักย์ศรณ์ แย้มธูป
นายสุวภัทร สำรวจเบญจกุล
นายสุวัฒน์ ธีวสุคูณเมธี
นายอริย์ธัช สุริยพัฒนพงศ์


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบออนไลน์ (รอบที่ 1)

จบลงไปแล้วสำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 สำหรับการสอบครั้งนี้ มีผู้สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าสอบที่ม.เกษตรศาสตร์ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 จำนวน 51 คน (ได้คะแนนอย่างน้อย 150 คะแนน) ตามรายชื่อด้านล่างถัดไป

สำหรับผู้ยังไม่ผ่านการทดสอบคัดเลือก สามารถสอบได้อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 16 พ.ย. และ 26 พ.ย. เวลา 20:30 – 22:30 สำหรับผู้ที่ผ่านแล้ว สามารถเข้าสอบเพื่อเป็นการซ้อมได้เช่นกัน

สำหรับกำหนดการของการทดสอบในวันที่ 17 ธ.ค. จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://ku01.org/apply-and-try/

เมื่อสมัครแล้ว จะได้รับรหัสผ่านสามารถเข้าทำแบบฝึกหัดได้ทันที

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1)
นายกรกฤต ต้นพงษ์พันธ์ุ
นายกฤติน ตระกูลจินดารัตน์
นายกัญจน์นวิชย์
นายคณพศ กาญจนสินิทธ์
นายจีรภัทร สุภาพินิจ
เด็กชายชร วาณิชยชลกิจ
นายชวิน ไชยสงคราม
นายณฐวรรธน์ ภุมรินทร์
เด็กชายณฐวัฒน์ ยังยิ้ม
นายณภัทรชนนม์ นามสนธิ์
นางสาวณวินดา นามสนธิ์
นายณัฐนันท์ จึงธนศิริกูล
นายทรงพล มณีโชติ
นายทักษ์ดนัย พรหมขจร
นางสาวเทียนกมล ทองคง
เด็กชายธนกร อวัสดาพร
นายธาวิน เต็งอำนวย
นายธีร์ ครุพงศ์
นายนวพล ตันประเสริฐ
นายนัทฉัตรก์ เตชาชาญ
นายบุลกิจ บุญมั่น
นายบูรพา ธนทวีรัตน์
นายปภังกร อภิญญานนท์
นายปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์
นายปัณณทัต จิรธนานันท์
นายปัณณวิชญ์ ตัณฑวิเชียร
เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล
นางสาวปาริฉัตร แซ่อุ้ย
นายปีระกา พวงทอง
นายพงศกร แก้วใจดี
นายพชร ศุกระศร
นายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ
นางสาวพิมพ์ตะวัน เนตรใส
นายพีรณัฐ แวดล้อม
นายภัทรธร มหัตกีรติ
นายภาณุพงษ์ สภานนท์
เด็กชายภูดิท พึ่งกลั่น
นายภูริช ภัทรประดิษฐ
เด็กชายภูริณัฐ ทองสว่าง
นางสาวมัธยา หุ่นศรีสกุล
นางสาวลลิตนภัส ปะสะสุข
นายวรนัยน์ นางาซาวา
นายวีรวัฒน์ วงค์มานิตย์
นายศรวัสย์ ศรีสาคร
เด็กชายศิวัช จารุรัชตพันธ์
นายสิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์
นายสุขุม เดชา
นายสุภเวช เสพศิริสุข
นายสุวิจักขณ์ อัครจิตตานนท์
นายหัฏฐกร หัตถการ
นางสาวอติภัทร บูรณวัฒนาโชค