รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบออนไลน์ (รอบที่ 2)

จบลงไปแล้วสำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 สำหรับการสอบครั้งนี้ มีผู้สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าสอบที่ม.เกษตรศาสตร์ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 จำนวน 54 คน (ได้คะแนนอย่างน้อย 180 คะแนน) 45 คน (ได้คะแนนอย่างน้อย 200 คะแนน) ตามรายชื่อด้านล่างถัดไป

ในการสอบรอบนี้ โจทย์ข้อเพนกวินมีปัญหาระบุขอบเขตข้อมูลนำเข้าผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยอย่างที่สุดมา ณ ที่นี้

สำหรับผู้ยังไม่ผ่านการทดสอบคัดเลือก สามารถสอบได้อีก 1 ครั้ง ในวันที่ 26 พ.ย. เวลา 20:30 – 22:30 สำหรับผู้ที่ผ่านแล้ว สามารถเข้าสอบเพื่อเป็นการซ้อมได้เช่นกัน

สำหรับกำหนดการของการทดสอบในวันที่ 17 ธ.ค. จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://ku01.org/apply-and-try/

เมื่อสมัครแล้ว จะได้รับรหัสผ่านสามารถเข้าทำแบบฝึกหัดได้ทันที

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2)
เด็กชายกรินทร์ นนท์เดชกูล
นายกฤษฎา ลิ้มศรีประพันธ์
เด็กชายกวิณ เหลืองนฤมิตชัย
นายกวิน เสียงสุวรรณ
นายกันณพงศ์ วังกระแสร์
นายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย
นายจิรวัฒน์ พรานนท์สถิตย์
นางสาวเจนตา วงศ์เลิศสกุล
นายชนกันต์ ทองรอง
นายชนกันต์ วงษ์นิ่ม
นายชัยณัฏฐ์ ลิ้มชุณหนุกูล
นายชิติพัฒน์ ภู่ทอง
นายชิติพัทธ์ ชัยมงคล
นายฐิติภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นายณัช กอตระกูลสิน
นายณัชภัค อภิวงศ์
นายณัฐดนัย หิรัณย์สิริกุล
นางสาวณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ
เด็กหญิงณิชนันทน์
นายตะวัน จิตรุ่งเรืองนิจ
นายธนพัฒน์ แช่มเทศ
นายธนาพล โพพิศ
นายธรรศ ตั้งพิรุฬห์
นายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์
เด็กชายธันวา ภู่โทสนธิ์
นายธิติทรรศน์ เทียนกระจ่าง
นางสาวธิษณาพัชญ์ อุมา
เด็กชายธีธัช จันทน์เสนะ
นายนรภัทร ศรีปรางค์
นายนิธิ ภาณุทัต
นายนิธิศรัฎฐ์ พุฒิภาพงศ์
นายบุณวรัตถ์ ประสารพันธุ์
นายปกร ตันติวุฒิภัทร
นายปกรณ์ พงษ์คุณากร
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ แสงอุไรพร
นายปณัฐ สุวรรณสิงห์
นายป้อมบุญ ป้อมบุญมี
นายพชร ลิ่มไตรรัตน์
นายพสิษฐ์ คำเสนา
นางสาวพัชรกันย์ อิสสระยางกูล
นายพิพัฒพงศ์ ชูช่วย
นายพีรกร ตรีจักรขจร
เด็กชายพีรวัส ไชยมั่นคง
นายพีรวิชญ์ องค์น้ำทิพย์
นายพีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์
นายลัญฉกร ตั้งศรีไพโรจน์
เด็กชายวรภณ ตัณฑุลเวศม์
นางสาววีริสรา พันธ์วิริยะภากร
นายสิรภพ สุขคง
นายสุวภัทร สำรวจเบญจกุล
เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล
นายอภิสัณห์ จงเพิ่มวัฒนะผล
นายอรุชา เขมทโรนนท์
นายอสิวิช ชัฎอนันต์

หมายเหตุ: มีการปรับคะแนนและเรียกผู้ผ่านเข้ารอบเพิ่มเติมเนื่องจากข้อสอบข้อเพนกวินมีปัญหา [อ่านเพิ่มเติม]

Leave a Reply

Your email address will not be published.