ปัญหาในโจทย์ข้อเพนกวิน

ในการสอบรอบออนไลน์ รอบที่ 2 ข้อสอบข้อเพนกวินมีความผิดพลาดในการระบุขอบเขตข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกของโจทย์ระบุว่า N <= 300 แต่ในส่วนระบุข้อมูลนำเข้าเขียนว่า N <= 30

จากการตรวจสอบ มีผู้เข้าการทดสอบได้รับผลกระทบจากปัญหานี้จำนวน 28 คน ในจำนวนนี้มี 17 คน สามารถแก้ไขจนส่งได้คะแนนเต็มได้ แต่ก็เสียเวลาในการทำข้อสอบข้ออื่น อีก 5 คนไม่ได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนเต็ม และมี 4 คนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในข้อสอบนี้

ทางทีมงานได้พิจารณาแล้ว จึงมีการปรับเกณฑ์ในการเรียกผู้สมัครเข้ารอบเพิ่มเติมเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าว แต่ก็คงไม่สามารถแก้ความผิดพลาดนี้ได้หมด ทางทีมงานขออภัยอย่างที่สุดมา ณ ที่นี้

รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ
นายกวิน เสียงสุวรรณ
นายจีรภัทร สุภาพินิจ
นายเจตนิพัทธ์ วิจิตนิติ
นายชวิน ไชยสงคราม
นายชิติพัทธ์ ชัยมงคล
นายณฐกร วรรณบวร
นายณัช กอตระกูลสิน
นายณัชภัค อภิวงศ์
นางสาวณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ
เด็กหญิงณิชนันทน์
นายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์
นายธิติทรรศน์ เทียนกระจ่าง
นางสาวนภาดา ประสงค์
นายนิธิ ภาณุทัต
นางสาวปณิดา ร่ำเรียนกิจ
นายปพนธนัย อุ่นโสภา
เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล
นายปิยังกูร ล้อประเสริฐกุล
เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ
นายพาทิศ ไม้ประเสริฐ
นายภาณุพงษ์ สภานนท์
เด็กชายภูริณัฐ ทองสว่าง
นายรณกร เมืองแก่น
นายศรวัสย์ ศรีสาคร
นายศักย์ศรณ์ แย้มธูป
นายสุวภัทร สำรวจเบญจกุล
นายสุวัฒน์ ธีวสุคูณเมธี
นายอริย์ธัช สุริยพัฒนพงศ์


One Reply to “ปัญหาในโจทย์ข้อเพนกวิน”

Leave a Reply

Your email address will not be published.